Початкова освіта

Бути Першим Учителем не тільки почесно, але й відповідально! Підготувати фахівця, якому б держава могла довірити свій найцінніший скарб і свою найсвятішу надію – дитину та її душу, – головна мета нашої команди.

Циклова комісія «Початкова освіта» створена у 2020 році та працює над розробкою навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра.

Голова циклової комісії:

Шімон Дьенді Іштванівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель-методист», стаж педагогічної роботи – 22 років.

Освіта: вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем᾽янчука.

Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація: Вчитель початкових класів, практичний психолог.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: загальна психологія, дитяча психологія, загальні основи педагогіки, основи педагогічної майстерності.

 

Члени циклової комісії:

Кіраль Катерина Бейлівна

Освіта: вища, Ужгородський державний університет

Спеціальність: викладач угорської мови та літератури

Посада: викладач угорської мови та літератури та заступник директора з організаційно-виховної роботи

Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Педстаж: 33 років

Навчальні предмети, які викладає: угорська мова, угорська література, зарубіжна література, методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти та основи лялькового театру, методика навчання угорської мови.

 

 

Радик Ірина Ладиславівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», стаж педагогічної роботи – 11 років.

Освіта: вища, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем᾽янчука.

Спеціальність: Українська мова і література; філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Вчитель початкових класів, практичний психолог.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова, українська література, методика викладання української мови, сучасна українська мова з практикумом.

 

 

<Горват Габріелла Йожефівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж педагогічної роботи – 6 років.

Освіта: вища, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем᾽янчука; Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ.

Спеціальність: Початкова освіта; Українська мова і література. Кваліфікація: Організатор початкової освіти, вчитель початкових класів, вчитель німецької мови; Філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до фаху, німецька мова, педагогіка.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА у змісті освіти відіграє особливу роль, яка визначена як перший базовий освітній рівень у системі всієї освіти і є тим фундаментом, на якому базується подальший освітній процес. Вчитель початкової школи на початку ХХІ століття і для українського, і для європейського соціуму є втіленням тієї професійної діяльності, яка формує майбутнє суспільства, оскільки гармонійно розвиває особистість дитини, навчає усвідомленому читанню, грамотному письму, математичним операціям і критичному мисленню.

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спрямована на формування нового покоління освітян початкової школи для вирішення стратегічних завдань Нової української школи в сучасному конкурентному середовищі.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на підготовку фахівців, здатних до провадження освітньо-виховної діяльності в закладах початкової освіти з угорською мовою навчання.

Програма скерована на вивчення наукових психолого-педагогічних курсів, проходження різних видів практик, що пов’язані з реалізацією науково-педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, базується на сучасних тенденціях розвитку педагогіки та методики початкової освіти, забезпечує набуття здобувачами передвищої освіти соціальних навичок (Soft skills) упродовж усього періоду навчання.

Програма містить навчальні дисципліни, що спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей; дисципліни вільного вибору здобувачів освіти, що забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, принципу студентоцентризму, особистісно зорієнтованої професійної підготовки.

При виконанні освітньо-професійної програми здобувач фахової передвищої освіти отримає професійну кваліфікацію «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», здатний виконувати професійні роботи і займати такі посади:

– вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти;

– вихователь  групи продовженого дня;

– працівник дошкільного навчального закладу;

– керівник гуртка у позашкільній освіті;

– асистент вчителя.

Фаховий коледж ЗУІ є відокремленим структурним підрозділом Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Це єдиний заклад в області та в Україні, який планує готувати фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 013 Початкова освіта, які працюватимуть на посаді вчителя початкових класів у закладах загально-середньої освіти з класами з угорською мовою навчання.

Тривалість підготовки фахівців за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

Кадровий склад педагогічних працівників, який забезпечуватиме підготовку фахівців зі спеціальності 013 Початкова освіта, відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти і спрямуватиме свій досвід, талант і педагогічну майстерність на реалізацію освітньої мети. Викладачі Фахового коледжу ЗУІ не тільки усвідомлюють, але й діють за принципом: щоб бути успішними, потрібно постійно рухатись уперед, змінюватись відповідно до інновацій в освітньому просторі, бути в пошуках педагогічних технологій, які б ефективно формували основи професійної компетентності, прогнозували навчально-педагогічні ситуації підготовки вчителя до роботи в НУШ.

Кадровий склад «Початкова освіта»