Прикладна математика

Прикладна математика є онією із затребуваних спеціальностей Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

У галузі математичних знань прикладна математика – це мистецтво та наука застосування математичних знань, методів та алгоритмів у найрізноманітніших сферах людської діяльності. Сучасна епоха немислима без комп’ютера. Спочатку вони були сконструйовані для проведення трудомістких розрахунків. Однак надзвичайно швидкий розвиток комп’ютерних технологій дозволяє використовувати “розумні” машини у всіх сферах практичного життя. Ми намагаємось показати нашим студентам шлях від прикладної задачі через математичну модель до створення відповідного алгоритму, який реалізується на комп’ютері. Фахівець з прикладної математики повинен навчитися аналізувати конкретну задачу, обирати, конструювати, удосконалювати за потреби необхідну математичну модель та відповідний метод, а потім конструювати до них алгоритм, що розв`язується із застосуванням цифрової технології. Комп’ютер – основний робочий інструмент, ним слід користуватися максимально професійно. Програмісти та фахівці з комп`ютерних технологій є одними з найбільш затребуваних на ринку праці.

Студенти спеціальності «Прикладна математика», які закінчили Фаховий Коледж ЗУІ, можуть знайти себе не лише в ІТ-сфері. Банківські, фінансові, бухгалтерські, логістичні, аналітичні та маркетингові фірми, компанії, корпорації, різні адміністративні бюро – невичерпний перелік закладів, де можуть працевлаштуватися фахівці з прикладної математики. Дійсно, якщо поєднати  знання та навички з комп`ютерних технологій і прикладної математики, то становиться можливим не тільки “вирішення” певної прикладної задачі, але  на основі фахового аналізу та інтерпретації відповідних даних та результатів вимірювань або спостережень, технік-програміст буде спроможним до оптимального впровадження програмного продукту, що реалізує розв`язок задачі, зможе працювати над подальшим його вдосконаленням, розробкою додатків, застосунків. Немає сумнівів, що обчислювальна техніка, цифрова технологія, частиною якої є розробка програмного забезпечення, навіть у своїй назві містить математичні поняття, основою просування у цій професії є математика, таким чином, не можна заперечувати, що вона дуже важлива. Кодування в мовах програмування, що використовуються сьогодні, в основному базується на математичній логіці, в яку той, хто хоче вдосконалюватися, повинен занурюватися. Викладачі циклової комісії «Прикладна математика» дають студентам можливість ознайомитись з основами  базових дисциплін вищої математики: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальні рівняння, теорія функції комплексної змінної, проєктивна геометрія, а також тих, котрі є надзвичайно важлими з точки зору практичного застосування. При викладанні математичних предметів акцент ставиться на комп’ютерному моделюванні задач прикладного характеру, серед них теорія ймовірностей та математична статистика, чисельні та оптимізаційні методи, а також моделювання економічних та виробничих процесів. І звичайно, для практичного навчання дуже важливими є ІТ-предмети: алгоритмічні мови та програмування, управління базами даних та інформаційні системи, операційні системи та системне програмування, комп’ютерні мережі, комп’ютерна та інженерна графіка, системи та теорія управління, основи веб-програмування та багато інших ІТ модулів.

У Фаховому коледжі ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ студенти мають можливість отримати та розвивати компетенції, найважливіші навички з алгоритмізації та програмування за допомогою сучасного комп`ютерного парку, включаючи базу Центру інформатики імені Тівадара Пушкаша ЗУІ. Складовою  освітньої програми спеціальності є практична підготовка здобувачів освіти: студенти проходять навчальну, виробничу та технологічну види практики з програмування, системного програмування, управління базами даних, комп’ютерних мереж, вони набувають досвіду застосовування теоретичних знань в реальних та конкретних ситуаціях. Циклова комісія пропонує студентам широкий спектр тем для написанн курсових робіт. Самостійне опрацювання навчальних контентів, проведення спостережень та досліджень надає студентам можливість набути фахові компетентності. Цей вид діяльності є визначальним стосовно майбутнього професійного програміста, оскільки програмування постійно розвивається, це сектор, в якому знання або практика, отримані сьогодні, швидко старіють, завтра потребують  оновлення.  Необхідно бути готовим до постійної самоосвіти, щоб бути успішними та результативними на цьому шляху. Викладачі навчальних дисциплін намагаються донести цей підхід до студентів, акцент у змісті предметів, що викладаються, робиться на практичному застосуванні матеріалу, намаганні показати також можливості розвитку чи удосконалення.

Поряд з вивченням загальноосвітніх, вже з першого курсу починається ознайомлення х дисциплінами професійного спрямування. Викладання профільних предметів: вища математика та інформатика, основи обчислювальної техніки, які є основою професійної підготовки майбутніх техніків-програмістів здійснюють викладачі циклової комісії «Прикладна математика».

В даний час до складу циклової комісії «Прикладна математика» входять дев’ять викладачів, які мають відповідну кваліфікацію.

Голова циклової комісії:

Лайош Сіладі – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає предмети професійної підготовки: елементарна математика, дискретна математика, чисельні методи, методи оптимізації, теорія ймовірностей та математична статистика; керівник практичної підготовки техніків-програмістів.

 

 

Андраш Баті – викладач математики та інформатики, магістр математики, спеціаліст другої категорії; лаборант кабінету інформатики та обчислювальної техніки.

Викладач Баті А. відповідальний за розробку та редагування веб-сайту Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; координатор конкурсу юних програмістів «Зірки професії» .

Пал Мако – викладач фізики та астрономії, спеціаліст першої категорії.

Викладає фізику та астрономію для студентів усіх спеціальностей коледжу, розробник власного угорськомовного сайту вчителя фізики, автор циклу телеуроків з фізики, підготовка до складання ДПА/ЗНО (TV 21), лаборант кабінету фізики.

 Для студентів випускного курсу Мако П. викладає навчальну дисципліну професійного циклу «Управління базами даних», розробник програми технологічної практики, відповідальний за проведення; референт бази даних розкладу навчальних занять, відповідальний за розклад семестрового контролю у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Шандор Марку – викладач математики та інформатики, спеціаліст першої категорії.

Викладає інформатику та основи обчислювальної техніки, інженерну та комп’ютерну графіку, прикладні комп`ютерні програми; лаборант кабінету інформатики, відповідальний за налагодження зв’язку під час дистанційного навчання, роботу адміністрації закладу в режимі онлайн.

Олександра Молнар – викладач математики та інформатики, магістр математики, спеціаліст другої категорії,.

Викладає математику та інформатику; навчальні дисципліни професійного циклу: теорія систем та управління, використання прикладних програмних пакетів, теорія функції комплексної змінної та проективна геометрія.

Тібор Надь  – викладач інформатики, магістр інформатики.

Викладає інформатику та основи обчислювальної техніки;  лаборант кабінету інформатики та обчислювальної технік,и відповідальний за налагодження зв’язку під час дистанційного навчання, роботу адміністрації закладу в режимі онлайн.

Ленард Шимон – викладач математики та інформатики, магістр математики.

Викладає навчальні дисципліни: технології, вступ до спеціальності, операційні системи та програмування, алгоритмічні мови, комп’ютерні системи та мережі; лаборант кабінету програмування та ІКТ; відповідальний координатор конкурсу юних програмістів «Зірки професії».

Шимон Ленард – відповідальний адміністратор Центру інформатики ім. Т. Пушкаша, контролює роботу комп`ютерної мережі Фахового коледжу ЗУІ ім.  Ф. Ракоці ІІ.

Мирослав Стойка – викладач, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики Закарпатського угорського інституту ім.  Ф. Ракоці ІІ.

Доцент Стойка Мирослав викладає базові дисципліни вищої математики: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, основи математичної фізики.

Йожеф Сочка – викладач математики та інформатики, магістр математики.

Викладає виробниче та економічне моделювання та курс спеціалізації з програмування, який складається з модулів: поглиблення знань з мови програмування С ++ (покажчики, динамічне управління пам’яттю, функції), об’єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних, веб-програмування, створення та розробка веб-додатків.

Сочка Й. започаткував проведення факультативних занять з алгоритмізації; розробник  програми  практикуму з програмування.

До викладання курсів долучаються викладачі та співробітники кафедри математики та інформатики, а також Центру інформатки ім. Т. Пушкаша Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ.

Традиційним у роботі циклової комісіяї  прикладної математики стало проведення предметного тижня під назвою Дні Неймана. Інтелектуальні конкурси, конференції, презентації, групові та індивідуальні змагання, зустрічі з досвідченими спеціалістами, професіоналами – ці заходи додають колориту серії програм, призначених для профорієнтаційної роботи й популяризації спеціальності. Цікавим та перспективним започаткуванням стала онлайн конференція за участю студентів спеціальності «Приклдна математика» та випускників попередніх років, які продовжують навчання за цим фахом. На основі розповідей колишніх студентів розгортаються змістовні дискусії щодо створення, удосконалення власних освітніх траєкторій, про широкий ринок для спеціалістів з прикладної математики, про орієнтири стосовно подальшого навчання та, навіть, моживостей пошукової робои, можливості та важливість самоосвіти вже під час років навчання у коледжі.

Нововведенням у позанавчальній роботі комісії є підготовка і проведення інтерактивного заходу під час зимових канікул  – День «ППМ». На заклик викладачів «Пробуй-Програмуй-Моделюй! студенти можуть на пракиці застосовувати свої знання з математики, інформатики та фізики, послуговуючись комп’ютерним програмним забезпеченням, виконують цікаві практичні завдання підвищеної складності.

Викладачі інформатики та комп`ютерних технологій щорічно долучаються протягом «Тижня комп’ютерної освіти» до міжнародної програми «Година коду», котра започаткована задля популяризаціі вивчення інформатики. Цей захід ставить за мету розвивати навички вирішення проблем, логіку і творчі здібності. Компетенції в галузі програування є основою для успіху на будь-якому кар’єрному шляху в 21 столітті. За організації викладачів студенти коледжу всіх спеціальностей мають можливість під час виконання цікавих та доступних для кожного завдань попробувати себе в програмуванні та алгоритмізації і переконатися в тому, що кожен може здобути компетенції з основ інформатики.

Щороку у травні місяці відбувається захист курсових робіт, над якими працюють студенти ІІІ курсу. Після захисту курсових робіт викладачі, керівники робіт, організовують проведення науково-практичної конференції, на яку запрошують усіх студентів І, ІІ і IV курсів спеціальності «Прикладна математика». Юні науковці представляють результати своїх дослідницьких та практичних робіт, демонструють запрограмований продукт в дії, розповідають про труднощі та допущені помилки й способи випралення, роблять висновки про перспективні плани досліджень. Виступи учасників мотивують інших студентів до вибору цікавих тем курсових робіт, проведення цікавих досліджень та виконання індивідуальних завдань з робототехніки, алгоритмізації й різного виду програмування.

У рамках Національного фестивалю, який щороку організовує Національний інститут професійної освіти Угорщини, майбутні програмісти долучаються до участі в інтерактивному конкурсі «Зірки професії», мета якого орієнтація молоді на оволодіння практичними навичками. Відповідальні викладачі циклової комісії організовують вибірковий етап конкурсу в коледжі, який відбувається в режимі онлайн, студенти виконують комплексні практичні завдання за програмою атестаційних іспитів спеціалістів з ІТ-систем та інфокомунікаційних мереж. Окремі студенти отримують запрошення на ІІ етап конкурсу, який вражає масовістю учасників  і кількістю сучасних технічних засобів для побудови мережевих інфрастркутур для малих і середніх підприємств.

Кращі студенти ІІ і ІІІ курсів змагаються за право брати участь в одномісячній літній практиці за Міжнародною програмою підтримки професійної та дуальної освіти ІТ фахівців. В рамках цієї спеціальної програми проводяться навчальні екскурсії, відвідування закладів професійної освіти в місті Будапешт, практичне навчання за сучасними технологіями з використанням цифрових та мультимедійних засобів в коледжах телекомунікацій та інформатики, а також спілкування з однолітками й активний відпочинок на природі.

Перший випуск здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  спеціальності «Прикладна математика» відбувся у 2018 році. 22 студенти успішно виконали програму освітньо-професійної підготовки й отримали дипломи молодшого спеціаліста.  Відповідно у 2019 році  дипломованими техніками-програмістами стали 13, у 2020 році – 14 випускників. Випускники продовжуть навчання в Закарпатському угорському інституті імені Ференц Ракоці ІІ  в галузях Фізико-математичні науки, Економіка та підприємництво. Наші випускники навчаються також у галузі Інформатики, інженерної інформатики та програмування в престижних закладах вищої освіти Угорщини, деякі з них  працевлаштувалися в ІТ-фірмах. Вважаємо важливим, що угорськомовні студенти Закарпаття отримують якісну професійну підготовку рідною мовою й вільні у виборі професії, роду занять й місця подальшого навчання й працевлаштування.

Комплексна й ґрунтовна професійна підготовка студентів у Фаховому коледжі стала початком на шляху до успішного оволодіння програмуванням і пошуку високооплачуваної роботи.

Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють навчальний контент дисциплін професійного спрямування, орієнтованих на практику відповідно до очікувань кваліфікації техніка –програміста й потреб ринку праці. Наша мета – підготовка спеціалістів, які здатні до самоосвіти, до постійного самовдосконалення, розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій, професіоналів, здатних осягнути сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial